|

Ontvang vergelijkbare jobs in je e-mail voor

Medewerker natuur en landschap

Medewerker natuur en landschap

Border
Apply

Medewerker natuur enlandschap

 

 

 

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van MEDEWERKER NATUUR EN LANDSCHAP (A-niveau) voor de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleidbinnen het Departement Leefmilieu. Je standplaats isDesguinlei 100, 2018.  Je zalzeer frequent samenwerken met de Streekvereniging Zuidrand gehuisvest te Kontich (Gemeenteplein 1). Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (gekoppeld aan een projectfinanciering voor een periode van 3 jaar).


We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.


Wie zijn wij?

 

De dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid (DMN) is de beleidsdienst van het Departement Leefmilieu. Binnen deze dienst maakt sinds 2012 het Landschapspark Zuidrand werk van een gebiedsgerichte aanpak rond Natuur en Landschap in de Zuidrand. Deze aanpak heeft zich de afgelopen jaren vertaald in heel wat projecten, zoals trage wegen,vergroenen van scholen, een wandelkaart, natuurherstelprojectenen het strategisch openruimte project ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. Sindsbegin dit jaar werd de streekvereniging Zuidrand opgericht om al deze projecten, alsook de werking rond cultuur en toekomstige werking rond onroerend erfgoed samen te voegen in een vereniging.De streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich en Mortsel en de provincie Antwerpen. De medewerker natuur en landschap zal nauw samenwerken met de strategisch projectcoördinator ‘ Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ en het streekteam van de streekvereniging Zuidrand.

 

Wat zal je als medewerkernatuur en landschap doen?

 

Als medewerker natuur en landschap ontwikkel en werk je projecten uit rond het thema natuur en landschap (trage wegen inrichten, vergroenen van scholen, fauna-akkers, stimuleren van de aanleg van bos, houtkanten en poelen door overleg met eigenaars, inrichten van speelgroen, enz). Ook het schrijven van projecten maakt deel uit van je takenpakket. Je coördineert en/of begeleidt projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, projectaanvraag, overleg partners, (begeleiden technische uitwerking,administratieve opvolging, begroting, opmaak bestekken en aanvraag offertes) tot in de eindfase(opvolging van de werken op het terrein, nazorg, rapportage, bekendmaking via pers, publicaties):

-          je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ookadministratief af

-          je organiseert mee vormingen en publieksactiviteitenaansluitend op lopendeprojecten

-          je neemt ook een aantal algemene en/of administratieve takenin het belang vande projecten en de dienst

-          je overlegt met de verschillende partners en collega’s van de dienst

 

Wie ben jij?

 

Als medewerker landschap beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

-          samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten

-          plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen

-          organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen

-          netwerken: je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling/entiteit (allianties, coalities, enz.)

-          flexibel gedrag: je past je gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter, enz.)  te kunnen bereiken.

-          overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak.

-          resultaatsgerichtheid: jeformuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet je ten volle in om deze te bereiken.

-          klantgerichtheid: jeonderzoekt actief de noden van klanten. Onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren.

-          omgaan met stressfactoren: je blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk en/of in crisissituaties eigen aan de opdracht.

-          mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je communiceert vlot met verschillende doelgroepen.

 

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

-          je hebt affiniteit met natuur, landschap en cultuurhistoriek

-          je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van de Zuidrand

-          je hebt een goede ecologische basiskennis

-          je hebt kennis van de wetgeving en instrumentarium inzake natuurbehoud enlandschapszorg of bereid je

hierin op korte termijn in te werken

-          je kunt vlot overweg met de computer (MS Office)

-          basiskennis ArcGIS, en/of Autocad zijn pluspunten

 

Bijkomende aandachtspunten

-          je beschikt over een rijbewijs B.

-          je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (regelmatig avond- en occasioneel weekendwerk).

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten. Bij voorkeur heb je wel een opleiding genoten in landschapszorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur, enz. of gelijkwaardig door ervaring.

 

  Bevorderingsvoorwaarden (als je werkt bij de provincie Antwerpen)

 

 • je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C
 • je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C of niveau B of in beide niveaus samen
 • je bent aangesteld vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure
 • je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie.

 

Interne mobiliteit (als je werkt bij de provincie Antwerpen)

 

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen.

 

Voorwaarden :

 • je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure of je hebt een contract van onbepaalde duur
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar 
 • je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste evaluatie.

 

Externe mobiliteit(als je werkt bij het moederbestuur, een ander Autonoom Provincie Bedrijf of bij de overheid in het Vlaams gewest)

 

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

 

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

 

Kijk naar ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne- en externe personeelsmobiliteit.

 

Wat bieden wij jou?

 

Geïndexeerd loon

 

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.987,26 en € 4.648,37.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.458,93 en  € 4.819,26.

Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4.614,19 en € 4.949,14.

 

Bekijk onze loonsimulatorom een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 

 1. CV-screening
  De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een CV-screening: De HR-medewerker screent de binnengekomen CV’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:
  • je hebt aantoonbare ervaring in natuur- en/of landschapsbeheer
  • en/of je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het realiseren van natuur- en/of landschapsprojecten

 

  We laten maximum 12 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

 

 1. Online capaciteitstest voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma (uitsluitend): we sturen je een online test op competentieprofiel op masterniveau.

 

Enkel kandidaten die de vooropgelegde minimumscore behalen, worden toegelaten tot het volgende onderdeel.

 

 1. Online persoonlijkheidsvragenlijst: we sturen de geselecteerde kandidaten een elektronische persoonlijkheidsvragenlijst op. Deze resultaten kunnen we gebruiken als gespreksstof bij het competentiegericht interview. Deze vragenlijst zal thuis ingevuld kunnen worden.

 

 1. Opdracht: de dag van het interview geven wij je een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket.

 

 1. Toelichting opdracht en competentiegericht interview  (100 punten): de toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

 

Dit gedeelte gaat door in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100, 2018 Antwerpen) op vrijdag 23 juni 2017.

 

Hoe stel je je kandidaat?

 

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met  4 juni 2017(motivatiebrief en CV opladen in één document).

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane (tel. 03 240 6402 of mailgeraldine.kahane@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Sabine Caremans, adviseur (tel. 03 240 5771 of mail sabine.caremans@provincieantwerpen.be).

 

 

JOB SAMENVATTING

 • Bedrijf:
 • Salaris: €2.987,26 - 4.648,37 € /jaar
 • Locatie: Antwerpen
 • Opleiding: Master (Licentiaat)
 • Ervaring: Minder dan 1 jaar
 • Carriéreniveau: Startersniveau (beperkte ervaring)
 • Job Type: Voltijds Onbeperkte duur
 • Job Categorie: Overige

ABOUT US

Apply
De kracht van onze provincie zijn onze 1.700 medewerkers. Hun werk staat volledig ten dienste van de 1.700.000 inwoners en 70 gemeenten van provincie Antwerpen.

Samen zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor meer dan 80 verschillende diensten en instellingen. Je kent vast onze groendomeinen (bv. Het Zilvermeer, De Nekker, De Schorre), onze cultuurhuizen (bv. Arenbergschouwburg, Modemuseum, De Warande) of onze provinciale scholen (bv. PIVA). Maar vaak leiden we ook achter de schermen alles in goede banen, zoals het onderhoud van onze waterlopen of onderzoek naar vaccinaties (bv. de hielprik).

Provincie Antwerpen werkt over de grenzen van steden en gemeenten heen. Het werk van gemeenten en steden stopt aan hun grenzen en dan neemt de provincie over. Zo blijft de dienstverlening naar onze inwoners gegarandeerd.

Provincie Antwerpen investeert in een doordacht personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Als provinciemedewerker krijg je maximale kansen om je te ontplooien en te groeien in je huidige functie of in een functie bij een andere provinciedienst. Je persoonlijkheid en je kwaliteiten, dat is wat telt. Voor talent is er altijd plaats bij provincie Antwerpen.

Kom actief meewerken aan de toekomst van onze provincie en solliciteer nu.